Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), d’ara en endavant el Responsable, amb domicili a C/Diputació, 16 • 25614 GERB amb NIF 43713111R, telèfon de contacte: 973 449 748, i email: artculinari@miq-mac.com

MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), com Responsable del present LLoc Web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu el RGPD, MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC) l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; prospecció comercial dels serveis i productes del Responsable; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC) pel present avís legal ressenyades.

El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquestes.

El Responsable, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la introducció de les dades i l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC) perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

El Responsable conservarà les dades facilitades per l’usuari mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i mentre existeixi una obligació legal segons les normatives vigents que li puguin afectar. Quan ja no sigui necessari conservar les dades, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades que en garanteixin la destrucció.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/Diputació, 16 • 25614 GERB, enviant un correu electrònic a artculinari@miq-mac.com, indicant com Assumpte: “RGPD-LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei. Té dret a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

 

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Responsable ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres.

MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Responsable, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.

Així mateix, el Responsable l’informa que no s’elaboren perfils amb les dades recollides ni es fan transferències internacionals d’aquestes.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, a l’utilitzar aquest formulari per contactar amb MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), està autoritzant explícitament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), a través dels mitjans establerts.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), incloent les dels menors, en les que, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la seva negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixel·lada.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), exonerant al Responsable de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’accés a la informació.

MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador.

La presencia de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggerència, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, li informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre MIQUEL BONEU CASOL (MIQ-MAC), amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.